Gotowi do startu – start! Działalność gospodarcza w Polsce

W zależności od formy, w jakiej prowadzony będzie biznes, rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce wymaga spełnienia różnego rodzaju warunków formalnych. W każdym przypadku konieczny będzie jednak wpis do odpowiedniego rejestru. W Polsce działalność gospodarczą prowadzić można w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a jeśli działalność chce prowadzić dwie lub więcej osób – w ramach spółki cywilnej lub spółek handlowych.

Pamiętać jednak należy, że dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wprowadzono dodatkowe wymogi – ich niespełnienie może powodować, że nie wszystkie wyżej wymienione formy będą dla danego podmiotu dostępne.

Jeśli zamierzamy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, wpis do rejestru jest w zasadzie głównym wymogiem. Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej wymaga ponadto zawarcia umowy spółki w formie pisemnej. Wśród spółek handlowych do wyboru są spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna) lub spółki kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna).

Spółki osobowe charakteryzują się mniejszym stopniem sformalizowania, jednak co do zasady nie istnieje w nich zasłona korporacyjna, a wspólnicy spółki odpowiadają za jej długi całym swoim majątkiem (pewne ograniczenia odpowiedzialności przewidziane są w spółce komandytowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej). Spółki osobowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności na mniejszą skalę (w szczególności spółka jawna oraz spółka partnerska), jednak względnie często można spotkać się z wykorzystaniem spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej do prowadzenia dużych przedsięwzięć biznesowych.

Natomiast spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) charakteryzują się oddzieleniem majątku wspólników od majątku spółki – zasłona korporacyjna jest obecna. Spółki te odpowiadają za zobowiązania swoim własnym majątkiem. Mają one najwyższy stopień sformalizowania, a czynności związane z ich utworzeniem i funkcjonowaniem bardzo często wymagają formy aktu notarialnego. Zaletą funkcjonowania spółek handlowych jest fakt, że mogą one zacząć funkcjonować, zanim zostaną wpisane do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zagraniczni, jak już wyżej wspomniano, muszą często spełnić dodatkowe wymogi (np. posiadać zezwolenie na pobyt), aby móc rozpocząć działalność w określonej formie. Bez spełniania dodatkowych wymogów mogą natomiast podjąć działalność w postaci spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Ponadto, zamiast tworzenia spółki handlowej, przedsiębiorcy zagraniczni mogą również działać w Polsce poprzez oddział.

Postępująca cyfryzacja sprawia, że obecnie dużą część czynności rejestracyjnych związanych z założeniem firmy można wykonać przez Internet.